PREZIDENTAS

Prezidentas yra VTDK SA vadovas, vienasmenis valdymo organas. Jis ne tik atsakingas už išorės komunikaciją ir finansus, bet ir yra tiesioginis organizacijos atstovas įvairiuose valdymo organuose: VTDK taryboje, VTDK SA taryboje, VTDK akademinėje taryboje, Lietuvos studentų sąjungos taryboje ir kt.
Sužinoti daugiau

SENIŪNAI

Seniūnai yra aukščiausias VTDK SA valdymo organas, be kurio negali būti priimti organizacijai svarbiausi sprendimai. Jie išklauso ir tvirtina prezidento teikiamas veiklos bei praėjusių metų finansines ataskaitas, kontrolės komisijos ataskaitą, renka VTDK SA prezidentą, tarybos ir kontrolės komisijos narius, tvirtina VTDK SA garbės narius.
Sužinoti daugiau

VTDK SA TARYBA

Tarybai priklauso VTDK SA prezidentas ir du nariai iš kiekvieno kolegijoje esančio fakulteto, kurie išrenkami konferencijos metu. Taryba užtikrina, kad visi konferencijoje priimti sprendimai būtų įgyvendinti, inicijuoja ir teikia siūlymus dėl organizacijos įstatų, nuostatų bei kitų dokumentų keitimų. Be to taryba yra atsakinga už teisėtai suorganizuotą ir įvykdyta konfeenciją.
Sužinoti daugiau

KONTROLĖS KOMISIJA

Kontrolės komisija prižiūri VTDK SA valdymo organų veiklos teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą, teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas ir rekomendacijas. Šią komisija išviso sudaro trys konferencijos metu išrinkti nariai, o ataskaitos teikiamos bent du kartus metuose. Konferencijos metu ataskaitą pristato kontrolės komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.
Sužinoti daugiau

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIU KOMITETAS

Žmogiškųjų išteklių komitetas užtikrina organizacijos valdymo sistemos veikimą ir gerina jos veiklos bei darbo  efektyvumą. Komitetas atsakingas už narių ir asocijuotų narių integraciją, nuolatinį komandos tobulėjimą, narių dalyvavimą mokymuose ir visapusišką kompetencijų kėlimą, mikroklimatą. Komiteto nariai taip pat užtikrina komunikaciją su VTDK SA garbės nariais ir Alumni.
Sužinoti daugiau

SOCIALINIŲ IR AKADEMINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas atsakingas už visus socialinius ir akademinius reikalus, kurie yra aktualūs studentams. Į tai įeina viskas, kas susiję su studijų kokybe, dėstytojų kompetencijų kokybe, studentų psichologine sveikata, stipendijomis, paskolomis ir apgyvendinimu bendrabučiuose. Šio komiteto nariai organizuoja socialinius projektus ir tyrimus, reikalingus jų veiklos tikslams įgyvendinti.
Sužinoti daugiau

RYŠIŲ SU VISUOMENE KOMITETAS

Ryšių su visuomene komitetas yra atsakingas už VTDK SA informacijos sklaidą studentams bei organizacijos bei organizacijos vykdomų veiklų ir renginių įvaizdį. Šio komiteto nariai yra atsakingi už VTDK SA socialinių tinklų bei svetainės redagavimą bei pildymą, jie priima sprendimus dėl reklamų socialiniuose tinkluose. Be to šis komitetas yra atsakingas ir už vidinę VTDK SA komunikaciją bei medžiagos archyvavimą.
Sužinoti daugiau

RINKODAROS KOMITETAS

Rinkodaros komitetas atsakingas už VTDK SA finansinį stabilumą, ieško partnerių ir rėmėjų ir reklamos užsakovų, su jais derina bendradarbiavimo sąlygas ir koordinuoja barterinius mainus. Taip pat inicijuoja partnerių duomenų bazės pildymą, kartu su ryšių visuomenes komitetu formuoja VTDK SA savireklamos strategiją.
Sužinoti daugiau

LAISVALAIKIO KOMITETAS

Laisvalaikio komitetas atsako už kultūrinę, socialinę ir kitą veiklą skirtą VTDK SA ir kolegijos  bendruomenei. Palaiko renginių įvairovę organizuojant tradicinius, kultūrinius, edukacinius ir  naujus projektinius renginius bei vykdant socialines iniciatyvas bendradarbiaujant su  socialinių ir akademinių reikalų komitetu.
Sužinoti daugiau

PAPRASTIEJI NARIAI

Paprastaisiais nariais gali tapti kiekvienas VTDK studentas pateikęs prašymą prezidentui ir pasižadėjęs laikytis VTDK SA įstatų, vertybių bei darbo kultūros, jei tą prašymą patvirtina VTDK SA prezidentas. Apie paprastųjų narių priėmimo laikotarpį VTDK SA praneša viešai savo socialiniuose tinkluose.
Sužinoti daugiau

ASOCIJUOTI NARIAI

Asocijuotais nariais gali tapti tik pažangūs ir pakankami kompetencijos VTDK SA veiklai vykdyti turintys studentai, kuri nustatoma VTDK SA žinių patikrinimo metu. Asocijuoti nariai susirinkimų metu turi balso teisę, gali būti renkami į valdymo ir kontrolės organus, be to jiems sudaromos sąlygos ir toliau visapusiškai kelti savo kompetenciją.
Sužinoti daugiau

KURATORIAI

Kuratoriai užtikrina sklandžią kolegijos pirmo kurso studentų integraciją. Pasirūpina, kad pirmakursiai gautų ir suprastų pateiktą kolegijos informaciją, padeda jiems įsitraukti į VTDK ir VTDK SA organizuojamas veiklas bei konsultuoja visais kitais su studijomis susijusiais klausimais. Kuratoriai pasirašo savanoriavimo sutartį su VTDK SA, pagal kurią veikia vienerius metus.
Sužinoti daugiau