Komitetai

KOMITETAI

Tam, kad VTDK SA galėtų kryptingai ir efektyviai įgyvendinti savo tikslus ir visapusiškai atstovauti studentų interesams, organizacija turi skirtingus komitetus. Kviečiame su jais susipažinti!

LAISVALAIKIO KOMITETAS

Laisvalaikio komitetas yra atsakingas už VTDK bendruomeniškumą, tradicijų ir vertybių puoselėjimą kolegijoje. Šio komiteto nariai kiekvienais metais organizuoja pirmakursių stovyklą, krikštynas, protmūšius, sporto turnyrus ir kitas veiklas, kurios turtina mūsų laisvalaikį.

RYŠIŲ SU VISUOMENE KOMITETAS

Ryšių su visuomene komitetas atsakingas už VTDK SA informacijos sklaidą studentams, organizacijos įvaizdį, socialinių tinklų priežiūrą ir vidinę VTDK SA komandos komunikaciją. Renginių plakatai, lankstinukai, nuotraukos, įvairios reklamos, kurios viešinamos VTDK SA – visa tai šio komiteto narių darbas!

SOCIALINIŲ IR AKADEMINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas atsakingas už studijų kokybės, dėstytojų kompetencijos, specialų poreikių studentų integracijos, stipendijų, bendrabučių ir kitus su studentų socialine ir akademine gerove susijusius klausimus. Šiais klausimais komiteto nariai teikia pasiūlymus VTDK, esant poreikiui teikia pozicijas ar kitus raštus. Šis komitetas taip pat atsakingas už sklandžią kuratorių programos eigą ir VTDK SA narių žinių patikrinimo testo sudarymą.

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMITETAS

Žmogiškųjų išteklių komitetas yra atsakingas už visos organizacijos narių išlaikymą ir nuolatinį tobulėjimą: ruošia naujų narių integracijos planą, organizuoja ir vykdo mokymus, užtikrina patirties perdavimą, vertybių ir bendrų tikslų puoselėjimą. Šio komiteto nariai vykdo ir kitą veiklą, kuri stiprina organizacijos narių bendruomeniškumą ir kompetencijų kilimą.

RINKODAROS KOMITETAS

Rinkodaros komitetas Ieško rėmėjų, partnerių ir reklamos užsakovų, inicijuoja SA partnerių duomenų bazės kūrimą ir užtikrina jos pildymą. Šio komiteto nariai taip pat sudaro renginių ar kitų išlaidų sąmatas, kurias teikia prezidentui.

LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMO KOORDINATORIUS

Šis koordinatorius atsakingas už LSP plėtrą kolegijoje, studentų konsultavimą visais su LSP susijusiais klausimais.