VTDK SA Struktūra

PREZIDENTAS

Prezidentas yra VTDK SA vadovas, vienasmenis valdymo organas. Jis ne tik atsakingas už išorės komunikaciją ir finansus, bet ir yra tiesioginis organizacijos atstovas įvairiuose valdymo organuose: VTDK taryboje, VTDK SA taryboje, VTDK akademinėje taryboje, Lietuvos studentų sąjungos taryboje ir kt. Šiuo metu organizacijos prezidentas yra Benas Verslovas.

SENIŪNAI

Seniūnai yra aukščiausias VTDK SA valdymo organas, be kurio negali būti priimti organizacijai svarbiausi sprendimai. Jie išklauso ir tvirtina prezidento teikiamas veiklos bei praėjusių metų finansines ataskaitas, kontrolės komisijos ataskaitą, renka VTDK SA prezidentą, tarybos ir kontrolės komisijos narius, tvirtina VTDK SA garbės narius. 

VTDK SA TARYBA

Tarybai priklauso VTDK SA prezidentas ir du nariai iš kiekvieno kolegijoje esančio fakulteto, kurie išrenkami konferencijos metu. Taryba užtikrina, kad visi konferencijoje priimti sprendimai būtų įgyvendinti, inicijuoja ir teikia siūlymus dėl organizacijos įstatų, nuostatų bei kitų dokumentų keitimų. Be to taryba yra atsakinga už teisėtai suorganizuotą ir įvykdyta konferenciją.

KONTROLĖS KOMISIJA

Kontrolės komisija prižiūri VTDK SA valdymo organų veiklos teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą, teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas ir rekomendacijas. Šią komisija išviso sudaro trys konferencijos metu išrinkti nariai, o ataskaitos teikiamos bent du kartus metuose. Konferencijos metu ataskaitą pristato kontrolės komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo. Šių metų kontrolės komisijos pirmininkas – VTDK SA Alumnas Rokas Šimonis.

KURATORIAI

Kuratorius – VTDK studentas užtikrinantis sklandžią pirmakursių integraciją į kolegijos bendruomenę! Jie pasirūpina, kad pirmakursiai gautų ir suprastų pateiktą kolegijos informaciją, padeda jiems įsitraukti į VTDK ir VTDK SA organizuojamas veiklas bei konsultuoja visais kitais su studijomis susijusiais klausimais.

NARIAI

VTDK SA turi du narių tipus: paprastuosius ir asocijuotus narius. Paprastieji nariai – nauji organizacijos nariai, kurie vis dar tobulėja ir kelia savo kompetencijas. Asocijuoti nariai – organizacijos nariai ne tik aktyviai vykdantys organizacijos veiklą, bet ir turintys pakankamai kompetencijos atsakyti į studentams svarbius klausimus. Tik asocijuoti nariai gali pretenduoti į koordinatorių pozicijas. 

KOMITETAI

Tam, kad VTDK SA visus organizacijos tikslus vykdytų tikslingai ir efektyviai, organizacija yra išskaidyta į skirtingus komitetus. Kiekvienas komitetas vykdo skirtingus uždavinius. Šiuo metu organizaciją sudaro 5 komitetai: Žmogiškųjų išteklių, Laisvalaikio, Ryšių su visuomene, Rinkodaros, Socialinių ir akademinių reikalų. Taip pat yra atskiras žmogus atsakingas už Lietuvos studento pažymėjimą.

Sužinoti daugiau